STECON B.V. houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan je vragen en verzoeken en om je te informeren over onze producten en diensten. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt en hoe we deze informatie gebruiken. In de privacyverklaring staat ook opgenomen wat jouw rechten zijn.

 

Definities
 1. Privacyverklaring

Dit Privacybeleid.

 1. Gebruiker

Iedere gebruiker/bezoeker van de Website.

 1. Website

De website www.stecon.nl.

 1. Verantwoordelijke

STECON, gevestigd te Rotterdam.

 1. Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van Gebruiker (vastgelegd in art. 1).

 

Algemeen
 1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
 2. De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn:
  1. In het contactformulier: Naam, e-mailadres en het bericht of de vraag.
  2. Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief: Voornaam, achternaam en het e-mailadres.

 

Totstandkoming van de Overeenkomst en uitvoering van de opdracht
 1. Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze Persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven. Het doorgeven van Persoonsgegevens vindt plaats door het invullen van het contactformulier, het stellen van een vraag of het inschrijven voor de nieuwsbrief.
 2. Verantwoordelijke gebruikt deze Persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt.
 3. Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie vraagt zal Verantwoordelijke de Persoonsgegevens enkel verwerken om aan dat verzoek te voldoen.
 4. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief van Verantwoordelijke dan zal Verantwoordelijke de Persoonsgegevens enkel gebruiken om deze(n) naar de Gebruiker toe te zenden.
 5. Verantwoordelijke kan de Persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten, cases en/of andere informatie van Verantwoordelijke die interessant voor Gebruiker(s) zouden kunnen zijn. Indien Gebruiker hier bezwaar tegen heeft, kan hij of zij dit kenbaar maken via e-mail [info@stecon.nl] of telefonisch via +31 (0)10 30 31 369.

 

Verwerking persoonsgegevens
 1. STECON is gespecialiseerd in het aannemen van werken in de algemene en utiliteitsbouw. Tevens worden er timmerlieden, steigerbouwers en alle andere soorten bouwpersoneel uitgezonden. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden worden aan STECON persoonsgegevens verstrekt en kunnen persoonsgegevens worden opgevraagd bij werknemers of onderaannemers door STECON.
 2. Deze gegevens worden gebruikt om de onderaannemers, ingeleend personeel en eigen personeel aan te kunnen melden op de werklocatie zodat de werken uitgevoerd kunnen worden. STECON verwerkt de persoonsgegevens voor controle op de Wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid.
 3. STECON verwerkt persoonsgegevens om contact met het eigen personeel of (personeel van) de onderaannemers op te kunnen nemen. Hoofdzakelijk worden de persoonsgegevens door STECON verwerkt in het kader van een overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt altijd in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.
 4. STECON is verantwoordelijk voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum, -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer of BTW nummer (bijzondere persoonsgegevens)
 • ID-bewijs (bijzondere persoonsgegevens)
 • Rijbewijs (bijzondere persoonsgegevens)
 • Bankgegevens (bijzondere persoonsgegevens)
 • KvK uittreksel (bij aanmeldformulier personeel/contract onderaanneming)
 • VCA certificaat (bij aanmeldformulier personeel/contract onderaanneming)
 • Overige diploma’s en certificaten (bij aanmeldformulier personeel/contract onderaanneming)

Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst tot opdracht;
 • om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke verplichtingen;
 • om uitvoering te kunnen geven aan de uitbetaling van jouw factuur;
 • om je te kunnen informeren over zaken die spelen binnen onze organisatie;
 • om in geval van nood contact op te kunnen nemen met jouw familie;

 

Bewaartermijn
 1. Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren.
 2. E-mail of andere berichten die naar STECON worden verzonden kunnen 5 jaar bewaard worden.
 3. Zijn de persoonsgegevens verstrekt in het kader van een overeenkomst met STECON, dan bewaren wij die persoonsgegevens tot 10 jaar na het einde van de overeenkomst.
 4. In het kader van de op ons rustende administratieve- en bewaarplichten, gelden afwijkende termijnen.

 

Recht op inzage
 1. Iedere Gebruiker heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens.
 2. Indien de Gebruiker van mening is dat de gegevens onjuist zijn dan wel onjuist verwerkt zijn dan heeft de Gebruiker het recht op het verbeteren, aanvullen, beperken en verwijderen van de gegevens.
 3. Tevens heeft de Gebruiker het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
 4. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan verzonden worden naar het volgende e-mailadres info@stecon.nl
  Verantwoordelijke zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren.

 

Uitwisseling persoonsgegevens
 1. Verantwoordelijke zal de Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
  1. De doorgifte geschiedt aan een, door Verantwoordelijke voor de in dit Privacybeleid bedoelde en opgesomde doeleinden, ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
  2. Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is Persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
  3. Verantwoordelijke verwerkt of gebruikt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

 

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
 1.  De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar Persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens.
 2.  Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken via e-mail: info@stecon.nl of per post:
  STECON B.V., Stuttgartstraat 18, 3047 AS  Rotterdam.
 3. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@stecon.nl of zich middels de afmeld-link in de nieuwsbrief uit te schrijven.

 

Beveiliging
 1. Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zowel organisatorisch als technisch (waaronder SSL-beveiliging op haar website), om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot Persoonsgegevens van Gebruikers tegen te gaan.
 1. Voor zover wij gebruik maken van de diensten van derden (verwerkers), dragen wij er zorg voor dat deze derden eenzelfde niveau van beveiliging waarborgen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, meld dit dan zo snel mogelijk bij je direct leidinggevende. Daarnaast kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 Cookies
 1. STECON maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op harde schrijf van de bezoeker wordt opgeslagen. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website van de bezoeker kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde servers van STECON. Met behulp van de cookies kan STECON zien welke onderdelen van de website de bezoeker heeft bekeken.

 

Wijzigingen in het Privacybeleid
 1. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Vragen

Verantwoordelijke controleert regelmatig of aan deze privacyverklaring wordt voldaan. Mochten er vragen zijn over deze verklaring en het beleid dan kan er contact opgenomen worden met de heer M. Dalmis van STECON via onderstaande gegevens:

STECON B.V.
Stuttgartstraat 18
3047 AS Rotterdam
Dhr. M. Dalmis
info@stecon.nl
+31 (0)10 30 31 369

Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 18 februari 2022.