Artikel 1: Definities
 1. STECON: de besloten vennootschap STECON B.V. statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Rotterdam aan de Stuttgartstraat 18 (3047 AS), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75998084.
  Website: www.stecon.nl
  E-mailadres: info@stecon.nl
  Telefoonnummer: +31(0)10 30 31 369
 2. Wederpartij: iedere rechtspersoon die met STECON een Overeenkomst wenst te sluiten of sluit.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe door Wederpartij opdracht is gegeven of die door STECON uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte, c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.
 4. Bescheiden: alle door Wederpartij aan STECON ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door STECON vervaardigde zaken, waaronder onder meer stukken en gegevensdragers (tekeningen).
Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van Overeenkomsten en aanbiedingen (zowel mondeling als schriftelijk), tussen STECON en Wederpartij, ongeacht in welke hoedanigheid Wederpartij optreedt. Tenzij hieronder anders bepaald worden al dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘Overeenkomsten’ genoemd.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten van STECON voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 4. Afspraken met personeel en/of derden ter zake de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden van STECON of anderszins binden STECON niet, tenzij schriftelijk door STECON is bevestigd dat zij zich gebonden acht aan deze afspraken.
 5. Afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die Overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.
 6. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop STECON om andere redenen geen beroep kan doen.
 7. In het geval de onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse zijn opgesteld, prevaleert, in het geval van conflict op enig onderdeel tussen die vertaling en de Nederlandse tekst, de Nederlandse tekst op bedoeld onderdeel.
Artikel 3: Wijziging algemene voorwaarden
 1. STECON is bevoegd (eenzijdig) wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. STECON zal de gewijzigde algemene voorwaarden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, tijdig aan Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens Wederpartij in werking binnen één maand nadat de wijziging is medegedeeld.
 2. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van (een) eerder gesloten Overeenkomst(en), met ingang van één maand na (schriftelijke) bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden. Wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen worden aangekondigd via de website van STECON. Op de website van STECON is steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden te raadplegen.
Artikel 4: Offertes en totstandkoming overeenkomst
 1. Alle aanbiedingen van STECON zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Het enkele uitbrengen door STECON van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht STECON niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand:
  a. door schriftelijke of elektronische (opdracht)bevestiging van de aanvraag van Wederpartij door STECON: op de datum van deze bevestiging;
  b. doordat door Wederpartij feitelijk gebruik wordt gemaakt van de diensten van STECON: op de datum van aanvang van dit gebruik.
  c. Doordat STECON aanvangt met de uitvoering van de werkzaamheden: op de datum van aanvang van deze werkzaamheden.
 4. Indien Wederpartij niet binnen drie werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren tegen de (inhoud van de) opdrachtbevestiging kenbaar maakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de Overeenkomst correct en volledig weer te geven.
 5. Indien in de acceptatie door Wederpartij enig voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van het aanbod wordt aangebracht, komt de Overeenkomst eerst tot stand indien en zodra STECON aan Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking van haar aanbod in te stemmen. Die instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door Wederpartij worden gehanteerd.
 6. Voor werkzaamheden waarvoor gezien de aard en de omvang dan wel de spoedeisendheid van de gevraagde werkzaamheden, geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is ontvangen, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat door of namens STECON daadwerkelijk met de uitvoering van de overeenkomst wordt aangevangen, terwijl in zo een geval de factuur als opdrachtbevestiging wordt beschouwd. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 7. Indien door STECON in de offerte manuren zijn opgegeven, geldt dat het opgegeven aantal uren indicatief en niet bindend is, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 8. Rechtshandelingen van wederpartij met ondergeschikten van STECON of toezeggingen van ondergeschikten van STECON, binden STECON niet, tenzij en voor zover met deze rechtshandelingen en/of toezeggingen door STECON schriftelijk en uitdrukkelijk wordt ingestemd.
Artikel 5: Prijzen, zekerheidstelling
 1. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden. Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel gegeven prijs.
 3. Eventuele kortingen gelden eenmalig en binden STECON niet met betrekking tot andere Overeenkomsten.
 4. Wijzigingen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging door STECON aan wederpartij, worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 5. Wordt op basis van nacalculatie geoffreerd, dan dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door STECON gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door STECON gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 6. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten moeten worden gemaakt en/of extra risico’s aanwezig zijn waarmee bij het maken van de offerte door STECON geen rekening is gehouden, zal STECON een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen, evenredig aan deze extra kosten en extra risico’s.
 7. Is er geen sprake van een schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging en vallen de verrichtte werkzaamheden buiten de oorspronkelijke opdracht, dan worden de kosten van de werkzaamheden berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het werk wordt verricht, met een toeslag van 50% voor spoedeisende werkzaamheden.
 8. De prijs van manuren in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke C.A.O. en andere verbindende arbeidsvoorwaarden. Indien ingevolge deze arbeidsvoorwaarden recht bestaat op een bijzondere toeslag (bijvoorbeeld overuren), zal STECON de prijs evenredig kunnen verhogen.
 9. STECON is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Wederpartij te verlangen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn. De kosten voor de zekerheidsstellingen en andere betalingswijzen zijn voor rekening van Wederpartij. Voorts zijn voor rekening de kosten en schade die STECON maakt en lijdt door opschorting van zijn werkzaamheden. De weigering door Wederpartij de gevraagde zekerheidstelling te geven geeft STECON het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding van eventuele door haar geleden schade.
 10. Elke gedeeltelijke levering of uitvoering, waaronder mede wordt verstaan de levering of uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan door STECON worden gefactureerd.
Artikel 6: Betaling
 1. Betaling door Wederpartij geschiedt binnen dertig dagen na factuurdatum, door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van STECON of door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening(en) die door STECON op de factuur is/zijn aangegeven. Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld. Maximaal 30% van het factuurbedrag mag worden voldaan op de G-rekening van STECON. Wordt door Wederpartij een groter deel van het factuurbedrag voldaan dan kan STECON verzoeken het meerdere alsnog over te maken op de kantoorrekening, zonder dat Wederpartij recht heeft op restitutie van het teveel betaalde.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn als bedoeld in het voorgaande artikel, alsmede wanneer Wederpartij in gebreke is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, wordt zonder dat een in gebreke stelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 10% per jaar verschuldigd, alsmede vergoeding van zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke kosten ter inning van de vordering, zulks conform het Besluit tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 200,00, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de overeengekomen contractuele rente, is voor die periode de wettelijke rente verschuldigd in plaats van de contractuele rente. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals (doch niet uitsluitend): deurwaarderskosten, advocaatkosten, kosten ten behoeve van conservatoire rechtsmaatregelen, voorlopige voorzieningen, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.
 3. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en in de laatste plaats op de laatstelijk door STECON gezonden factuur.
 4. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van Wederpartij ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsanering, zullen de verplichtingen van Wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Verrekening, korting of opschorting door Wederpartij, uit welke hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.
 7. Betaling door STECON zal geschieden binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de factuur van Wederpartij, waarbij de factuur vergezeld dient te gaan van een door Wederpartij volledig ingevulde manurenstaat met handtekening en datum gezet door één van de door STECON aangewezen projectuitvoerders. Indien één van deze gegevens ontbreekt vangt de termijn pas aan nadat alle gegevens alsnog zijn aangeleverd.
Artikel 7: Wijzigingen in de opdracht/ meer- en minderwerk
 1. De door Wederpartij gewenste wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, moeten door Wederpartij tijdig en bij voorkeur schriftelijk aan STECON kenbaar worden gemaakt. Worden de wijzigingen mondeling (bijvoorbeeld per telefoon) doorgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van Wederpartij, tenzij de wijzigingen door STECON schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Wijzigingen in de opdracht, van welke aard dan ook, die hogere kosten veroorzaken dan de kosten die in de opdrachtbevestiging zijn berekend, worden aan Wederpartij extra in rekening gebracht. De kosten van deze wijzigingen kunnen door STECON zowel mondeling als schriftelijk worden medegedeeld aan Wederpartij. Acceptatie van deze prijsopgave door Wederpartij kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
 3. STECON is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen: koersstijgingen, stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn (daaronder begrepen de diensten van de door STECON ingeschakelde derden), stijging van kosten van extern in te huren materialen en materieel, stijging van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen of andere heffingen en/of belastingen, of, in het algemeen, zodanige omstandigheden die met een en/of ander vergelijkbaar zijn. Indien een degelijke omstandigheid zich voordoet is STECON gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato van de bedoelde stijging te verhogen.
 4. STECON behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden uit te voeren dan overeengekomen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van Wederpartij en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Wederpartij wordt zo spoedig mogelijk – indien mogelijk voor aanvang van de werkzaamheden - op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden en de kosten van deze werkzaamheden.
 5. Indien tijdens de uitvoering van een door STECON aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan STECON onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft STECON het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl Wederpartij gehouden is de door STECON reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
 6. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van sluiten van de overeenkomst.
 7. Indien de uitvoering van werkzaamheden moet worden bespoedigd in verband met een door Wederpartij met derden overeengekomen termijn, kunnen door STECON extra vergoedingen voor overwerk en/of andere extra kosten in rekening worden gebracht.
 8. Indien buiten de overeengekomen werkzaamheden door Wederpartij aan STECON wordt verzocht arbeidskrachten te leveren, geldt een minimale afname van acht uren per dag. Is om welke reden dan ook sprake van een afname van minder gewerkte uren per dag, dan blijft Wederpartij gehouden de prijs voor de volle acht uren per dag te voldoen.
Artikel 8: Uitvoering opdracht; termijnen
 1. Alle termijnen (waaronder planningen) worden door Stecon steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Overschrijding van een termijn ontslaat Wederpartij nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal Wederpartij evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien en slechts vanaf het moment dat Wederpartij STECON schriftelijk heeft bericht omtrent de gevolgen van een eventuele vertraging, waarbij STECON steeds een redelijke termijn zal worden gegund voor nakoming voordat de gevolgen van overschrijding van een termijn in werking kunnen treden.
 2. Bij het noemen van een termijn gaat STECON er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. Als er tijdens de geplande uitvoeringsperiode sprake is van andere omstandigheden dan die welke STECON bekend waren ten tijde van de offerte dan wel het afgeven van de planning, zal de termijn worden verlengd met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van STECON kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. Indien er alsdan sprake is van kostenverhogende omstandigheden, zullen deze worden doorberekend aan Wederpartij.
 3. De overeengekomen termijnen gaan niet eerder in dan wanneer over alle details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen, et cetera in het bezit zijn van STECON, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan (waaronder onder meer doch niet uitsluitend wordt begrepen: uitvoering en oplevering van het werk dat door Wederpartij zelf of door derden namens Wederpartij dient te worden verricht en waarvan STECON voor de aanvang of uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is).
 4. De opgegeven termijnen wordt automatisch verlengd met het aantal dagen dat tijdens de werkzaamheden sprake is geweest van onwerkbaar weer plus drie werkdagen. Indien sprake is van onwerkbaar weer voor aanvang van de werkzaamheden, vangt de termijn niet eerder aan dan op de derde werkdag na de dag dat niet langer sprake is van onwerkbaar weer.
 5. Als er sprake is van meerwerk wordt de termijn van de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten.
 6. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van STECON, tenzij door haar opzet of grove schuld veroorzaakt. Vertraging in de nakoming die aan leveranciers of onderaannemers van Wederpartij of STECON is toe te rekenen, kan nimmer aan STECON worden tegengeworpen.
 7. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 8. Een werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien een en ander naar mening van STECON is uitgevoerd conform de opdracht en/of de door STECON opgeleverd zaak door Wederpartij in gebruik is genomen.
 9. Indien STECON niet in staat is tijdig haar verplichtingen uit overeenkomst na te komen, zal zij aan Wederpartij daarvan onverwijld mededeling doen, onder opgave van de redelijkerwijze te verwachten periode waarmee de uitvoeringstermijn zal worden overschreden. Bij een eventuele overschrijding van een overeengekomen levertermijn heeft Wederpartij nimmer recht op enige schadevergoeding of ontbinding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van opzet of grove schuld van STECON.
Artikel 9: Verhuur materialen en materieel
 1. Wederpartij is bij huur van zaken een nader overeen te komen waarborgsom verschuldigd.
 2. STECON heeft het recht het ter beschikking stellen van het verhuurobject op te schorten totdat de waarborgsom is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald na retournering van het verhuurobject, zonder vergoeding van rente. STECON is bevoegd de waarborgsom te verrekenen met de verhuurprijs en het bedrag ter zake schadevergoeding wegens aan de zaak door Wederpartij veroorzaakte schade.
 3. Wederpartij is verplicht het gehuurde als een goed huurder te gebruiken. Dit houdt onder meer, doch niet uitsluitend in dat wederpartij een verzekering afsluit tegen beschadiging, vernietiging en verlies van het gehuurde en het gehuurde alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is, dat Wederpartij het gehuurde alleen gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen die STECON heeft verstrekt en dat Wederpartij alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het gehuurde.
 4. Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor verkrijging van de eventueel benodigde vergunningen.
 5. Het is Wederpartij verboden het gehuurde door te verhuren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande toestemming van STECON.
 6. Wederpartij dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of gedeeltelijk vergaan van het gehuurde onverwijld na ontdekking daarvan aan STECON te melden en aan STECON alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is. Van vergaan is mede sprake indien de kosten voor herstel van het gehuurde de huurwaarde van het object in het economisch verkeer overtreffen.
 7. De overeenkomst eindigt na verlies of vergaan van het gehuurde, tenzij STECON een gelijkwaardig huurobject ter beschikking stelt.
 8. Indien het verlies of vergaan het gevolg van een omstandigheid die rechtens aan Wederpartij is toe te rekenen, dan komt alle schade die Stecon dientengevolge lijdt voor rekening van Wederpartij.
 9. Het gehuurde moet op de dag dat de huurovereenkomst eindigt, gereinigd ter beschikking worden gesteld aan STECON. Behoudens normale slijtage aan het gehuurde, dient het gehuurde in de oorspronkelijke staat aan STECON ter beschikking te worden gesteld. Indien na teruggave blijkt dat het gehuurde beschadigd of niet gereinigd is, dan is Wederpartij aansprakelijk voor alle geleden schade en alle gemaakte kosten, tenzij Wederpartij aantoont dat de beschadiging of het niet gereinigd zijn van het gehuurde het gevolg is van omstandigheden die niet aan Wederpartij zijn toe te rekenen.
 10. Wederpartij is gehouden de schade aan STECON te vergoeden, die STECON als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het gehuurde lijdt, indien en voor zover de door Wederpartij afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, vanwege het ‘eigen risico’ of omdat de beschadiging, vernietiging of het verlies is veroorzaakt door grove schuld van
Artikel 10: Levering verhuurde zaken
 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van verhuurde zaken ter plaatse van het bedrijf van STECON; De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van STECON aan Wederpartij dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 2. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Wederpartij.
 3. Wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering. Wederpartij is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van STECON ophaalt of, indien levering op een ander adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 4. STECON en Wederpartij kunnen overeenkomen dat STECON voor het transport zorgt. De door STECON te leveren zaken worden voor rekening en risico van wederpartij vervoerd. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust op Wederpartij. Wederpartij zal zich tegen deze risico’s verzekeren. Het aannemen van zaken van STECON door Wederpartij of de door deze ingeschakelde vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
 5. Indien STECON door verzuim van Wederpartij de zaken niet in één keer aan Wederpartij kan afleveren, zal STECON naast de overeengekomen huurkosten per week tevens redelijke kosten in rekening mogen brengen voor opslag van de betreffende zaken ten behoeve van Wederpartij, alsmede de eventuele kosten van retourzending en/of herlevering aan Wederpartij. Deze kosten bedragen minimaal 5% van de waarde van de zaken per dag, met een minimum van € 100,00 per dag.
 6. Ook in geval met Wederpartij is overeengekomen dat STECON de gehuurde zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat STECON de zaken ter beschikking stelt aan Wederpartij in het bedrijfspand van STECON of op een andere overeengekomen plaats.
 7. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan, of veroorzaakt tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Wederpartij worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.
 8. Wederpartij is gehouden de kosten van reiniging van door of namens STECON aan Wederpartij ter beschikking gestelde gereedschappen, materiaal of materieel te voldoen.
 9. Wederpartij is aansprakelijk voor schade aan door STECON geleverde gereedschappen, materialen of materieel, tenzij Wederpartij bewijst dat de schade is ontstaan door toedoen of nalaten van STECON.
Artikel 11: Rechten en plichten STECON
 1. STECON verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door Wederpartij beoogde doel (inspanningsplicht).
 2. STECON is te allen tijde bevoegd zonder bericht aan of overleg met Wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden. STECON is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van STECON, door Wederpartij te bewijzen.
 3. Indien STECON zaken of gegevens van Wederpartij onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Stecon gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde Wederpartij, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken/gegevens van Wederpartij, geheel door Wederpartij zijn voldaan, tenzij Wederpartij voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft STECON ook in geval Wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
 1. STECON draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld van STECON door Wederpartij te bewijzen.
 2. STECON aanvaardt geen aansprakelijkheid milieuschade, in de ruimste zin van het woord.
 3. STECON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden geleverde ondeugdelijke zaken.
 4. STECON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken die na oplevering zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid.
 5. In het geval van aanlevering van informatie of zaken door Wederpartij is STECON, behoudens ingeval van door Wederpartij te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van STECON, niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet compleet zijn van de aangeleverde informatie of het ontbreken van zaken.
 6. STECON zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor werkzaamheden, zoals door Wederpartij gewenst worden, welke door STECON na melding niet raadzaam worden geacht.
 7. Adviezen worden door STECON naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen. Indien STECON adviseert over aanpassingen in de uitvoering van haar werkzaamheden, is Wederpartij steeds gehouden deze adviezen eerst na te laten rekenen door een constructeur. Verzuimt Wederpartij dit te doen en geeft zij STECON desondanks opdracht tot uitvoering van de adviezen over te gaan, dan zijn de eventuele gevolgen steeds voor rekening en risico van Wederpartij. STECON kan ter zake niet aansprakelijk worden gehouden.
 8. In geval van aansprakelijkheid is STECON nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het gedeelte van het factuurbedrag (exclusief BTW) betreffende de verrichte of te verrichten werkzaamheden dan wel het te leveren materiaal, waardoor/waarbij de schade is veroorzaakt. In geval STECON voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen, met aftrek van het eigen risico.
 9. Gevolgs- en/of bedrijfsschade (waaronder o.a. wordt verstaan: stagnatieschade en gederfde winst, niet gerealiseerde omzetten), alsmede opzichtschade  (waaronder o.a. wordt verstaan: schade aan zaken waaraan wordt gewerkt, die worden beheerd of die worden gebruikt, of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt, beheerd of gebruikt wordt, alsmede schade aan zaken die zijn gehuurd, gepacht, geleased, in huurkoop verkregen of bestemd voor (neven)beroep of (neven)bedrijf, schade aan motorrijtuigen, machines, et cetera, die Stecon onder zich heeft), komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de betreffende schade is verzekerd door STECON en door de verzekeraar wordt overgegaan tot uitkering van een schadevergoeding.
Artikel 13: Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Stecon zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van STECON, wilde stakingen of politieke stakingen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan STECON afhankelijk is, extreme en/of onverwachte weersomstandigheden, ziekte van het personeel van STECON of bij door haar in te schakelen derde partijen, overheidsmaatregelen en algemene vervoersproblemen.
 2. STECON heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat STECON haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van STECON opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door STECON niet mogelijk is langer dan dertig (30) dagen duurt, is STECON bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting zijdens STECON tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien STECON bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 14: Vrijwaring
 1. Indien STECON terzake van enige schade ontstaan door of met de door STECON geleverde zaken aansprakelijk wordt gesteld, zal Wederpartij STECON volledig vrijwaren en aan STECON alles vergoeden dat STECON aan deze derde dient te voldoen. Deze verplichting tot vrijwaring geldt ook in de situatie dat STECON voor een gedeelte van het schadebedrag waarvoor STECON aansprakelijk wordt gehouden krachtens de overeenkomst, c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door Wederpartij zou zijn geleden.
 2. Wederpartij is tevens verplicht STECON te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van Wederpartij gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij STECON.
Artikel 15: Gebreken: reclames en klachten
 1. Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht (8) dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. STECON is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van STECON als bindend.
 2. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien Wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 3. Gebreken aan een deel van de prestatie geven niet het recht tot afkeuring van de gehele prestatie.
 4. Wederpartij zal alle door STECON voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van adresmateriaal, telefoonnummers en/of door STECON in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit van de geleverde prestatie.
 5. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door STECON verrichte werkzaamheden, zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct bij oplevering.
 6. STECON dient in staat te worden gesteld om, desgewenst, schadebeperkende maatregelen te nemen indien zij tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting.
 7. Als STECON niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om een voorkomend gebrek te verhelpen, dan wel de schade te beperken, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van Wederpartij.
 8. Indien het verrichten van controles wordt afgesproken of, naar keuze van STECON, wenselijk is, dient Wederpartij hieraan alle door STECON verlangde medewerking te verlenen. Tenzij anders overeengekomen zijn controles voor rekening van Wederpartij.
 9. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van Wederpartij ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
 10. Indien STECON een klacht gegrond acht, heeft STECON de keus om, hetzij kosteloos de werkzaamheden opnieuw uit te voeren, hetzij Wederpartij alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.
 11. De factuur van STECON geldt als correct, indien Wederpartij niet binnen uiterlijk acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum een schriftelijk protest bij STECON heeft ingediend.
 12. Indien de in dit artikel bedoelde termijnen naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte Wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zullen deze termijnen automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van STECON voor Wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.
 13. De prestatie van STECON geldt in elk geval als deugdelijk, indien Wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, tenzij Wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
Artikel 16: Opschorting en ontbinding
 1. Indien Wederpartij enige voor hem uit een overeenkomst met STECON voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat Wederpartij onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, of indien Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of hij surseance van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd, of hij aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, of bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, of als Wederpartij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, of in geval van overlijden van de eigenaar dan wel bestuurder van Wederpartij, of onder curatele stelling, of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, heeft STECON het recht, de (verdere) nakoming van alle verplichtingen, c.q. de uitvoering van de overeenkomst jegens Wederpartij op te schorten of de overeenkomst(en) met Wederpartij geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.
 2. Indien Wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal zij te allen tijde eerst STECON schriftelijk in gebreke moeten stellen. Wederpartij dient STECON schriftelijk en nauwkeurig te berichten welke tekortkomingen in de nakoming zijn geconstateerd. Wederpartij zal STECON een redelijke termijn gunnen om alsnog de verplichtingen uit overeenkomst na te komen, dan wel de tekortkomingen te herstellen.
Artikel 17: Meer wederpartijen; meer ondertekenaars
 1. Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan, of meerdere personen een overeenkomst met STECON hebben ondertekend, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.
Artikel 18: Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alleen met schriftelijke toestemming van de andere partij(en) en/of een wettelijke plicht mag deze geheimhouding doorbroken worden.
Artikel 19: Geschillen / Toepasselijk recht
 1. Op alle offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter.